In trang này
Công văn số: 719/BTDT-VP, ngày 17/12/2020 - Về việc mặc Áo dài trong thời gian diễn ra Ngày hội Áo dài
Cập nhật ngày: 17/12/2020 12:00:00

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 719/BTDT-VP

V/v mặc Áo dài trong thời gian diễn ra Ngày hội Áo dài

      Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 12 năm 2020

 

 

Kính gửi: Các phòng ban, đơn vị.

 

Thực hiện Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức Ngày hội Áo dài và Lễ hội ẩm thực Huế 2020;

Nhằm hưởng ứng sự kiện, Giám đốc Trung tâm yêu cầu các phòng ban, đơn vị:

Cán bộ, viên chức và người lao động nữ mặc áo dài từ ngày 18/12 đến ngày 20/12/2020 trong thời gian diễn ra Ngày hội Áo dài (ngày 18/12/2020 mặc áo dài vàng đồng phục của Trung tâm). Riêng lực lượng cán bộ, viên chức và người lao động nam của các phòng ban, đơn vị đã được cấp đủ Áo dài đồng phục cũng tham gia hưởng ứng mặc trong thời gian nói trên (trừ các lực lượng lao động sản xuất thì mặc trang phục riêng).

Nhận được Công văn, yêu cầu các phòng ban, đơn vị triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC

 - Như trên;

- GĐ và các PGĐ Trung tâm;

- Bộ phân TTQB, VP;

- Lưu VT.

(đã ký)

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phước Hải Trung

 
In trang này