Hình ảnh hoạt động
Công văn số: 725/BTDT-DA, ngày 18/12/2020 về việc tổ chức lấy ý kiến đối với hồ sơ thiết kế dự án Bảo tồn phục hồi thích nghi 02 Nhà Cửu vị Thần công
Cập nhật ngày: 21/12/2020 07:59:23

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 725/BTDT-DA

V/v tổ chức lấy ý kiến đối với hồ sơ thiết kế dự án Bảo tồn phục hồi thích nghi 02 Nhà Cửu vị Thần công

      Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 12 năm 2020

 

                                   Kính gửi:

                                   - Uỷ ban nhân dân phường Thuận Thành;

                                   - Uỷ ban nhân dân phường Thuận Hoà.

Căn cứ Luật Di sản Văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 166/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;

Căn cứ Quyết định số 818/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Công văn số 10501/VPCP-KGVX ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế;

Căn cứ Công văn số 6482/UBND-XDCB ngày 22 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc danh mục dự án mới dự kiến ưu tiên đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chuẩn bị thực hiện việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với hồ sơ thiết kế dự án Bảo tồn phục hồi thích nghi 02 Nhà Cửu vị Thần công.

Để đảm bảo dự án được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 166/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (về việc lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân có liên quan đối với dự án tu bổ di tích), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế kính đề nghị Uỷ ban nhân dân phường Thuận Thành, Uỷ ban nhân dân phường Thuận Hoà thông báo rộng rãi đến nhân dân trong khu vực nhằm có những ý kiến đóng góp đối với hồ sơ thiết kế dự án trên cơ sở những nội dung như sau:

1. Thông tin niêm yết:

- Văn bản pháp lý liên quan;

- Thuyết minh nội dung cơ bản, bản vẽ thiết kế dự án;

- Thời gian thực hiện dự án;

- Tên chủ đầu tư, tên tổ chức lập dự án.

2. Địa điểm tổ chức lấy ý kiến: Tại Cửa Thể Nhơn, Kinh Thành Huế, thành phố Huế.

3. Hình thức tiếp nhận ý kiến: Thông qua Phiếu đóng góp ý kiến.

4. Thời gian thực hiện: Từ ngày 21/12/2020 đến hết ngày 25/12/2020.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế kính đề nghị UBND phường Thuận Thành, UBND phường Thuận Hoà xem xét, phối hợp tổ chức lấy ý kiến để dự án Bảo tồn phục hồi thích nghi 02 Nhà Cửu vị Thần công được tiếp tục triển khai theo đúng quy định./.

Thông tin về dự án Bảo tồn phục hồi thích nghi 02 Nhà Cửu vị Thần công

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC

 - Như trên;

- GĐ và các PGĐ Trung tâm;

- Lưu: VT, DA.

(đã ký)

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Văn Tuấn

 
Các tin khác:
Trang chủLiên hệ
Liên kết Website
Bản quyền Website thuộc về Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Địa chỉ: Tam Toà, 23 Tống Duy Tân - Huế - Việt Nam
Điện thoại: +(84).234.3523237 - 3513322 - 3512751 - Fax: +(84).234.3526083
Email: huedisan@gmail.com
Xin ghi rõ nguồn “Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế” khi sử dụng thông tin từ Website này.