Hình ảnh hoạt động
Công văn số: 134/BTDT-VP, ngày 15/3/2021 về việc tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021
Cập nhật ngày: 25/03/2021 09:19:26

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 134/BTDT-VP

V/v tổ tham gia hưởng ứng chiến dịch

Giờ Trái đất năm 2021

 

      Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 3 năm 2021

 

                                 Kính gửi:    Các phòng ban, đơn vị.                             

Căn Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021;

Nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện, năng lượng và bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trong toàn xã hội, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế yêu cầu các phòng ban, đơn vị:

I. THỜI GIAN HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH:

1. Tháng 3 năm 2021.

2. Hoạt động tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 27/3/2021 (Thứ Bảy).

II. NỘI DUNG HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH:

1. Tuyên truyền về Chiến dịch Giờ Trái đất, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên website của Trung tâm.

2. Treo băng rôn tuyên truyền tại cơ quan, các điểm di tích.

3. Tổ chức tắt đèn chiếu sáng công cộng, chiếu sáng tại các điểm di tích (trừ đèn chiếu sáng phục vụ bảo vệ an ninh tại các khu vực trọng yếu).

4. Vận động cán bộ, viên chức và người lao động tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 27/3/2021.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Các phòng ban, đơn vị tổ chức tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị mình biết để tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 bằng cách tắt các đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết tại nhà riêng theo thời gian nói trên. Các phòng ban, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng trước ngày 02 tháng 4 năm 2021 qua email: vanphongbtdt@gmail.com.

2. Văn phòng:

- Tổ chức Tuyên truyền về Chiến dịch Giờ Trái đất, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên website của Trung tâm; treo băng rôn tuyên truyền tại trụ sở cơ quan (theo mẫu của Bộ Công Thương đính kèm, file mẫu được đăng tải tại Website http://www.tietkiemnangluong.com.vnhttp://www.itradetthue.gov.vn).

- Tham mưu, phân công nhân viên trực đóng, cắt điện chiếu sáng công cộng, chiếu sáng tại các điểm di tích để hưởng ứng Giờ Trái đất (trừ đèn chiếu sáng phục vụ bảo vệ an ninh tại các khu vực trọng yếu).

3. Phòng Quản lý Bảo vệ và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế:

- Treo băng rôn tuyên truyền tại trụ sở cơ quan và các điểm di tích (tham khảo mẫu của Văn phòng để thống nhất).

- Tăng cường công tác tuần tra, nâng cao cảnh giác, đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian hưởng ứng Giờ Trái đất.

Nhận được Công văn này, yêu cầu Trưởng các phòng ban, đơn vị triển khai thực hiện./.
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

 - Như trên;

- GĐ và các PGĐ Trung tâm;

- BP TTQB - VP;

- Lưu: VT.

(đã ký)

 

Võ Lê Nhật

 
Các tin khác:
Trang chủLiên hệ
Liên kết Website
Bản quyền Website thuộc về Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Địa chỉ: Tam Toà, 23 Tống Duy Tân - Huế - Việt Nam
Điện thoại: +(84).234.3523237 - 3513322 - 3512751 - Fax: +(84).234.3526083
Email: huedisan@gmail.com
Xin ghi rõ nguồn “Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế” khi sử dụng thông tin từ Website này.